Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | EYES, A STAR & YOU – ĐÔI MẮT, NGÔI SAO & BẠN (161)

your eyes full of the water of an ocean when you’re sad
your eyes like the sunset when you’re angry
your eyes blossom when you’re full of joy
your eyes embittered when you’re cowardly

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

at each encounter, I met your eyes

not of any tribulation

because the eyes never lie

 

your eyes say

an explanation unnecessary

more 

or less?

 

in your eyes

I saw a star

a star of gravity

when met, the vernacular unnecessary

I felt your true emotion

 

your eyes full of the water of an ocean when you’re sad

your eyes like the sunset when you’re angry

your eyes blossom when you’re full of joy

your eyes embittered when you’re cowardly

 

you are always the brightest star

a star I’ve chosen amongst a crowded sky

 

you’re a star that shall never fade in my eyes

_____

 

 

mỗi lần gặp, tôi luôn nhìn vào mắt bạn

không phải hoạn nạn

vì đôi mắt không bao giờ nói dối

 

đôi mắt bạn nói với mọi người

không cần thêm lời giải thích

không biết mọi người cần biết ít

hay nhiều?

 

nhìn vào đôi mắt của bạn

tôi thấy ngôi sao

một ngôi sao nó sẽ có ý nghĩa

khi nhìn vào nó, không cần từ ngữ

tôi biết cảm xúc thật của bạn

 

đôi mắt của bạn đầy nước như đại dương khi bạn buồn

đôi mắt của bạn như hoàng hôn khi bạn giận

đôi mắt của bạn nở hoa khi bạn hạnh phúc

đôi mắt của bạn đầy chua chát khi bạn hèn

 

lúc nào bạn cũng là một ngôi sao sáng nhất

một ngôi sao tôi luôn luôn chọn trên bầu trời đông đúc

 

bạn là một ngôi sao không bao giờ trôi đi được trong mắt của tôi

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s