Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:30 – she said you should suck me out, to get a better view

she stated
you should suck me out, to see
clearer

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

she said

you should suck me out, to get

a better view

 

I write poetry

but could never conjure 

such an image

I used my tongue 

to lick

the words

like butterflies

it flies

 

and the poem

it’s denotation

left a hole

that the reader

knows not either

to suck it out or blow it back

 

khi nàng nói

chàng hãy hút em ra, để nhìn

cho rõ

 

tôi làm thơ

nhưng chưa từng nghĩ được một hình

ảnh nào như vậy

tôi chỉ dùng lưỡi

để liếm

vào chữ

như bướm

nó bay

 

và bài thơ

ý nghĩa của nó

để lại một lỗ

mà người đọc

không biết làm sao

hút ra hay thổi vào…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s