Categories
POETRY/THƠ

IN EACH OTHER’S EYES SEE- NHÌN VÀO MẮT NHAU (5)

By Đình Nguyên, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Looking into your eyes

I saw

Love 

 

In those sound eyes

Not 

a word

But so much

has been said

 

Each day 

We should look into each other’s eyes

To see in there the love

In there the spirit

In there the universe

In there the thousands of unspoken words

 

There’s no need to speak up

If

we look into each other’s eyes

We already know

what to do

Is it not

an achievement of endless

Empathy

 

We should look into each other’s eyes

Humanity

needs it

look into each other’s eyes

 

Go into each other’s eyes look

War 

shall be distinguished

 

Go into each other’s eyes look

All the pain

allay

All the scars

shall heal

 

Go into each other’s eyes look

The day rising

a new page

 

Look into each other’s eyes, go

The truth

shall be display

 

One day

When we no longer look into each other’s eyes

Sad is humanity

The sky 

on its side

The turbulence

Begins

 

The boredom and hate

residing high

in the sky

 

The animals

kings

and we

what’s called human

be slaves

 

In each other’s eyes see

Each other’s eyes see

Other’s eyes see

Eyes see

See

_____

 

Nhìn vào mắt em

Tôi thấy 

tình yêu trong đó

 

Trong đôi mắt thẳm sâu

Không thốt lên 

bất cứ lời nào

Nhưng biết bao nhiêu điều 

được  nói

 

Mỗi ngày

Ta nên nhìn vào mắt nhau

Để thấy tình yêu trong đó

Linh hồn trong đó

Vũ trụ trong đó

Ngàn lời trong đó

 

Không cần nói bất cứ điều gì

Nếu 

chỉ nhìn vào mắt nhau

Đã biết 

sẽ phải làm gì

Có phải là 

đã đạt đến sự cảm thông

vô hạn

 

Hãy nhìn vào mắt nhau

Nhân loại này

rất cần

nhìn vào mắt nhau

 

Nhìn vào mắt nhau đi

Chiến tranh 

sẽ tắt

 

Nhìn vào mắt nhau đi

Mọi đớn đau

sẽ dịu

Mọi vết thương 

sẽ lành

 

Nhìn vào mắt nhau đi

Ngày sẽ lên

trang mới

 

Nhìn vào mắt nhau đi

Sự thật

sẽ phơi bày

 

Một ngày

Nếu không nhìn vào mắt nhau

Nhân loại buồn

Bầu trời sẽ

nghiêng

Mọi đảo lộn

bắt đầu

 

Sự chán ghét 

ngồi trên cao 

chót vót

 

Bầy thú

làm vua

và chúng ta

những kẻ gọi là người

thành nô lệ

 

Nhìn vào mắt nhau đi

Nhìn vào mắt nhau

Nhìn vào mắt

Nhìn vào

Nhìn

 

Bài thơ này tặng Phương Trâm

03102020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s