Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | I walk around there (125)

you’re fears of what
fears what of yours

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

I walk around there

around I walk you

 

fears of seeing pass

pass seeing to fears

 

the cracks on walls

walls the cracks on

 

you’re fears of what

fears what of yours

 

ends with us all

with us all ends

could possibly find

within the cracks

when shall doors open

open doors shall when

 

the gourd is shattered

the ones crawling out

out crawling the ones

blood by the day cold

turned into the people

 

________

 

tôi đi vòng quanh

vòng tôi đi bạn

 

sợ phải nhìn qua

qua nhìn phải sợ

 

vết nứt trên tường

tường trên vết nứt

 

bạn sợ những gì

sợ gì những bạn

 

cuối cùng chúng ta

cùng ta chúng cuối

có thể tìm thấy

từ trong vết nứt

khi nào cửa mở

cửa mở khi nào

 

quả bầu bị vỡ

những kẻ chui ra

chui ra những kẻ

máu ngày càng lạnh

hóa thành nhân dân

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s