Categories
POETRY/THƠ

102

lying isn’t love
nor lying ever be as clouds are in the sky
as the past could ever be a lie

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

lying isn’t love

nor lying ever be as clouds are in the sky

as the past could ever be a lie

 

not a bullet

but the truth penetrates deep, cuts

it could change a world

 

a chance of a new happiness

is neither a lie

like poetry is never a lie

it begins with a breath

facing evil like the wind

 

like when she

threw you out with the garbage

as she left

_________

 

yêu không phải lời nói dối

mây trên trời không phải lời nói dối

quá khứ không phải lời nói dối

 

không phải viên đạn

nhưng sự thật đau hơn cả viên đạn

nó có thể thay đổi cả thế giới

 

hạnh phúc

một lần nữa cũng không phải lời nói dối

bài thơ không phải lời nói dối

nó bắt đầu thổi

và gió nhìn chằm chằm vào cái ác

 

như nàng

ném bạn vào thùng rác

lúc bỏ đi

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s