Categories
POETRY/THƠ

78

poetry is like the idea of nothing

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

poetry is like the idea of nothing, useless…

 

like the white of clouds

we look but see nothing

 

place the poem on the lawn and see

note straight away

the balance between consciousness and dream

 

like the dark shadows of wandering

the dark shadow of sweetness

the dark shadow will come to

an easily forgotten hazy recall

 

sometimes

all 

in a poem 

seems

so

we won’t remember

 

like her

just last night…

_____

 

thơ, như một sự trống rỗng & vô ích…

như màu trắng của đám mây
ta nhìn và không thấy gì ở đấy

ta thử đặt bài thơ nằm xuống cỏ
ngay lập tức cảm thấy
một sự cân bằng giữa thức và mơ

như bóng tối của lang thang
bóng tối của ngọt ngào
bóng tối cũng đến lúc
nhơ nhớ và quên quên

đôi khi
tất cả mọi thứ
của bài thơ
là dường như
để
chúng ta không còn nhớ

như em
vừa mới tối qua…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s