Categories
POETRY/THƠ

87

reading Vietnamese poetry means National pride, but

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

reading Vietnamese poetry means 

National pride, but 

the poets

their dreams

worldly fame

overtired

the readers racing after 

 

using products Made in Vietnam means

National pride, but 

you must be economical

not in some abnormal 

possessed comical

ictus

 

National pride

means you can’t

flex your muscle

nor manipulate the mood of all

by selling your words…

as easy as someone else’s

Nation

pride… 

_____

 

đọc thơ Việt là yêu 

nước, nhưng các nhà 

thơ

lại cứ mơ

làm nhà thơ quốc tế

bạn đọc chạy theo 

mệt quá thể

 

dùng hàng Việt là yêu 

nước, nhưng anh phải kinh

bang tế thế 

chứ không phải là cơn lên

đồng như

thế

 

lòng ái quốc 

anh không thể 

lên gân 

hay lạm dụng cảm xúc tập thể 

để bán hàng hơi… dễ

bằng sự yêu 

nước 

của người khác..

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s