Categories
POETRY/THƠ

THE NET – GIÃY LƯỚI (8)

by Sấu Mã, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

by Sấu Mã, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Do trees believe it would grow?

Do rivers believe it could flow?

How come the mountain there gets to stand and sit?

 

Then again there’s always the exception

 

The exception – the baiting of humanity

Watching

A fish squirming in the net.

 

_____

 

Cây có tin cây được lớn?

Sông có tin sông được trôi?

Sao núi kia cũng nhấp nhổm đứng ngồi?

 

Đúng ra thì luôn có ngoại lệ

 

Ngoại lệ – mồi nhử nhân gian

Xem

Cá ùm ùm giãy lưới.

 

3/12/2016

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s