Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

Mount Chư Mang

Why do I persistently climb Mount Chư Mang, besides its magnificent vistas? In truth, in exploring all sides of the mountain, I have gone on an inward journey through the gut, cutting across my heart. There was much I had found difficult to face. There were pieces of me beneath a lake, above some clouds and I wept when the darkest part of me unexpected blew away with the wind of an afternoon. But tomorrow, and the day after, I’m a little less afraid. I shall make my journey anew up Mount Chư Mang.

NB. Mount Chư Mang exist only in the genius mind of Nguyễn Văn Thiện

Tại sao tôi muốn leo hoài leo hoài núi Chư Mang, không chỉ vì cảnh vĩ đại? Thật ra, vì tôi đã đi vòng hết vía cạnh của sườn núi, tôi đã bước vào một hành trình nội tâm qua bào ruột, cắt ngang tim. Có lúc không đã nghĩ không thể nào đối phó nổi. Có những mảnh của tôi tận đáy hồ, trên mây và một chiều trong tình cờ khóc vì gió đã cuốn đi nỗi đen tối nhất trong mình. Nhưng ngày mai, và ngày sau đó nữa, tôi sẽ can đảm hơn. Tôi sẽ leo nữa, một cuộc đi mới lên Núi Chư Mang.

(June 19, 2019)

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s