Categories
POETRY/THƠ

ASYMPTOMATIC A GRADUAL BEAUTY – TIỆM CẬN DẦN ĐẸP (4)

by Vũ Trọng Quang, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Blues thought to be the colour eternal

by Vũ Trọng Quang, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Lots of blue bluer in front is a cover of white

critical images of jest the reality

yellowing loneliness Alone dead

 

Blues thought to be the colour eternal

the war yet far the Pandemic fight right by

four walls closing in

 

salvaging the dangling soul of blue a picture of epidemic death 

lore and tradition wide open in an uphill fight

the coucals calling for the nation’s mighty tiny souls

 

you’re waving me down from running

come kiss the sweet lips ever in despair

two lost stars no longer lost found each other’s universe

 

distress easing in defilement of the air

drifting constantly ever tiring

the tweets of swallows

 

the hawk the eagle escaping from its eggs

grounded easing the fright of the sky 

doves pecking in the churchyard

 

cheery belly exposing asymptomatic

gently the egg hatching

today lay by inspiration

_____

 

Nhiều xanh hơn xanh phía trước một che chắn trắng

hình ảnh châm biếm tưởng cười cợt hóa thực tại 

màu vàng cô độc Cô chết tiệt

 

Tưởng màu xanh xanh màu vĩnh cửu

chiến cuộc chưa xa chiến Dịch hóa gần

bức bách trong bốn bức tường

 

cứu lấy hồn xanh treo mình bức tử trong mùa

ca dao mở toang cánh cửa còn nước còn tát

bìm bịp kêu nước lớn sinh linh

 

em vẫy gọi anh tháo chạy quay về

hôn môi ngọt chưa từng dưới vực

hai vì sao lạc không lạc tìm thấy vũ trụ nhau

 

cơn nhiễu động thôi ô uế không trung

se sẻ bay hoài bay hoài không mỏi

mang tiếng hót chim én

 

đại bàng diều hâu thoát khỏi võ trứng

ở lại mặt đất không làm lo sợ bầu trời

bồ câu mổ thóc sân giáo đường

 

hớn hở tiệm cận hở rốn

dịu dàng quả trứng nở bung

hôm nay nằm kề cảm hứng

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s