Categories
POETRY/THƠ

in a knot – dồn cục (4)

By Hứa Hiếu, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
born stubborn and stupid

I no longer know the difference

By Hứa Hiếu, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

 

 

born stubborn and stupid

I no longer know the difference

steppingout   and   stayingin

since then I’ve deliberately locked myself away from the outside

safer a    questionablereticence

free and at ease, each day

watching old reruns of worldly activities in a frame

thinking everything should be fine

but no!

heart twisted

spirit slipping

a marble slipping down a slope has enough energy to continue for awhile

the spirit slipping, squashes up in a knot . . .    amess

 

have you seen consciousness falling in   amess   yet

I have

once, crossing a river, and

now, naked

all   amess.

_______

 

 

 

bẩm sinh vừa ngu vừa ngang

tôi biết không có khác biệt gì giữa

bướcraxuốngđường   và   ngồilạitrongnhà

nên từ đó tôi tự nhốt mình bên trong và xa cách với bên ngoài

cho an toàn hơn một  nhútnhátnghivấn

thanh thản và tự tại, mỗi ngày

trước chân dung sinh hoạt thế giới chạy qua lại bằng một lập trình cũ kỹ

những tưởng sẽ được yên tâm

nhưng không!

tâm xiêu vẹo

hồn trượt dốc

hòn bi trợt dốc còn có trớn lăn xa được một đoạn

tâm hồn trượt xuống, dồn cục một đống . . . bẹpnhẹp

 

bạn đã nhìn thấy ý thức rớt xuống   bẹpnhẹp   chưa

tôi đã

một lần, khi vượt sông, và

bây giờ, trần truồng

khi mọi thứ đều đã   bẹpnhẹp.

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s