Categories
POETRY/THƠ

The sea asked the writer – Biển hỏi nhà văn (191)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
The sea then had to ask the fishermen’s family:
– How would a fisherman love the sea?
The fishermen’s family said:
– They are missing, how could an answer be possible…

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

The sea asked the writer:

– How would a writer love the sea?

The writer answered:

– We love the sea according to The Writers Guild Standards.

The sea asked the poet:

– How would a poet love the sea?

The poet answered:

– We love the sea via the excess productivity of writers.

The sea asked the fishermen:

– How would a fisherman love the sea?

The fishermen didn’t answer.

The fishermen didn’t answer.

The fishermen didn’t answer.

 

The sea then had to ask the fishermen’s family:

– How would a fisherman love the sea?

The fishermen’s family said:

– They are missing, how could an answer be possible…

 

———-

 

then why won’t you make poetry?

 

the poem

it flies in the sky 

like white clouds

 

in the softest voice singing

whimpering

like people who’s been shot

 

in their eyes, the stars hid

shining upon the golf courses the human skulls

chuckling

whimpering

 

and the few poems that fly

into a vicious dark cloud

frantic

howling

gunfire

 

and the shouting

screams pierce the darkness so the poem could move

into life

without despair

 

thus I’m making poetry

poetry is making me

Angry

 

_____

 

Biển hỏi nhà văn:

– Nhà văn yêu biển như thế nào?

Nhà văn trả lời:

– Chúng tôi yêu biển theo tiêu chuẩn của Hội Nhà Văn.

Biển hỏi nhà thơ:

– Nhà thơ yêu biển như thế nào?

Nhà thơ trả lời:

– Chúng tôi yêu biển theo suất còn thừa của các nhà văn.

Biển hỏi ngư dân:

– Ngư dân yêu biển như thế nào?

Ngư dân không trả lời.

Ngư dân không trả lời.

Ngư dân không trả lời.

 

Biển đành hỏi người nhà của Ngư dân:

– Ngư dân yêu biển như thế nào?

Người nhà của ngư dân trả lời:

– Họ mất tích cả rồi, làm sao mà trả lời…

 

———-

 

vậy tại sao bạn không làm thơ?

 

bài thơ

nó bay trên bầu trời

như mây trắng

 

hát những tiếng thật nhỏ

thơ thản than thở

như những người bị bắn

 

đôi mắt họ

như những ngôi sao lấp

lánh soi những sân gôn những sọ người

cười cười

khóc khóc

 

và bài thơ có khi bay

thành đám mây đen hung dữ

giục giã

hú bão

nổ súng

 

và tiếng la

hét xuyên bóng tối để bài thơ đi

vào cuộc sống

không thôi chỏng gọng

 

nên tôi không làm thơ

thơ làm tôi

nổi nóng…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s