Categories
Announcement - Thông báo

Announcement – Thông báo

Thông báo:

Tôi bắt đầu tập ngồi yên. Chữa cái bệnh nản của mình. Có cái gì đó thúc đuổi tôi từ những gương của những bạn trẻ, những luồn gió mát từ mây ngàn, rừng sâu. Tôi sẽ bước tới với một giấc mơ của ngày mười tám tuổi.

Chư Mang sẽ xuống chợ! @Bazan Highlands Publishing.

Tôi sẽ học xuất bản in sách, thiết kế bìa, mò mẫn tiếp cuộc đời. Vui nhất là có một người em đi cùng, bắt đầu một hành trình mới.

Thất bại, thì đổ hết lên đầu em Nguyễn Văn Thiện!

Cám ơn Thiện.
_____

Announcement:

I will learn to be still. Cure this boredom within. Something is pushing me forward from the inspired faces of youth, a fresh breeze from the clouds, from deep within the forest. I will step forward with the dream of an eighteen-year-old.

Chư Mang shall be in the Market! @Bazan Highlands Publishing.

I will study publishing, book design, continue scrambling through this life. Happiness is having a wonderful companion at the beginning of a new journey.

Any failures shall all be all on NVT’s head! (Jokes, just in case)

Thank you Thiện

 

Nguyễn Thị Phương Trâm

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s