Categories
POETRY/THƠ

a glorious doom – vinh quang diệt vong (196)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
It is but a glorious doom
Since besides light is darkness
Besides the now is the future
Besides grace is indiscretion
As for those without a return
Poetry couldn’t decline

Đó chỉ là những vinh quang diệt vong
Vì ngoài ánh sáng còn bóng tối
Ngoài hiện tại còn tương lai
Ngoài ân sủng còn tội lỗi
Còn những người chưa về
Thơ không thể chối

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Not just about the Paracel – Spratly islands
Though Poetry loves politics
Allowed the patriotism, Poetry dives in head first
Splashing the love around
She knows Poetry’s lying.

The people wearing NO-U T-shirts
Her friends
Lost somewhere in the dark

She reminded Poetry, blogging is not for the number of views
Nor begging more than once for permission to post loads of poetry
Yet the display of pretence
Fearful
Vagueness

It is but a glorious doom
Since besides light is darkness
Besides the now is the future
Besides grace is indiscretion
As for those without a reply
Poetry couldn’t decline

Poetry!
We must continue to covet hate
But those who compose poetry lacks the power of choice
The gifts in the pretence of birthdays
A party in the pretence of a house warming
Even the ornamental flowers are embarrassed
So Poetry tried to find more writers
Dragging them down like the escalators
The residential highway

Poetry is not an escalator
Dragging everyone into hell
Poetry is a moment of joy
The day she loved Poetry
Poetry in a fit of ticklishness
Sleepless
The entire
Night
_____

Không phải chỉ là câu chuyện Trường sa – Hoàng sa
Dù Thơ thích chính trị
Mỗi khi được phép yêu nước thì Thơ xông ra
Yêu nước ào ào
Nàng biết là Thơ xạo

Những người mặc áo thun NO-U
Bạn bè của nàng
Đã biến mất vào bóng tối

Nàng nhắc Thơ không phải blogging để câu view
Hay đăng đàn đọc những bài thơ đã mấy lần xin phép
Mà vẫn cứ giả vờ
Lấm lem
Sợ sệt

Đó chỉ là những vinh quang diệt vong
Vì ngoài ánh sáng còn bóng tối
Ngoài hiện tại còn tương lai
Ngoài ân sủng còn tội lỗi
Còn những người chưa về
Thơ không thể chối

Thơ ơi
Chúng ta cứ việc yêu thương hận thù
Nhưng người làm thơ không có quyền lựa chọn
Những món quà giả vờ sinh nhật
Cuộc vui giả vờ tân gia
Những lẵng hoa cũng còn biết ngượng
Để Thơ cố đi tìm thêm độc giả
Rồi kéo họ xuống như một cái thang máy
cao tốc của chung cư

Thơ không phải là cái thang máy
Kéo mọi người xuống địa ngục
Thơ là một niềm vui
Ngày nàng yêu Thơ và làm Thơ nhột
Hoảng hốt

Mất ngủ
Cả
Đêm…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s