Categories
POETRY/THƠ

it’s all in your head – đó là tất cả những gì diễn ra trong đầu bạn (198)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
by morning
my blood will be cold
I’ll find it hard to breathe

vào buổi sáng
máu của tôi lạnh
tôi khó thở

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

 

 

by morning

my blood will be cold

I’ll find it hard to breathe

 

I’ll be shivering

my lips blue

skin clammy damp with dew

 

I’ll try to slip from my own body

cut off a leg, a hand

turn into an Escapee

 

I’ll swallow a red pill

then swallow a white pill

I’ll be fast asleep when I swallow the blue pill

 

a conflict

forces me to fly

into clouds

 

I am me

once more the pouring sunlight

upon my Mother’s sky

 

(Mother, I’m but a broken piece

of someone else

while they’re building their home)

 

please

please, allow me to fall

 

so

I

may

be

me

please

 

once

more

the moment Mother took me home

_____

 

 

 

vào buổi sáng

máu của tôi lạnh

tôi khó thở

 

tôi đang run rẩy

đôi môi của tôi màu xanh và

da tôi màu sương giá

 

tôi cố gắng tuột ra khỏi cơ thể của tôi

cắt bớt một chân và một tay

hóa thành Người Trốn Thoát

 

tôi nuốt viên thuốc màu hồng

nuốt thêm viên màu trắng

tôi ngủ mê khi nuốt viên thuốc xanh

 

có một cuộc chiến tranh

đẩy tôi bay

thành mây trắng

 

tôi đã biết tôi

thêm một lần mưa nắng

trên bầu trời của Mẹ

 

(Mẹ ơi, con chỉ là một mảnh vỡ

của người ta

trong lúc họ làm nhà)

 

xin vui lòng

xin vui lòng, để cho tôi rơi xuống

 

để

tôi

biết

tôi

 

một

lần nữa

lúc Mẹ mang tôi về…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s