Categories
POETRY/THƠ

A MIDNIGHT PORTRAIT – CHÂN DUNG LÚC NỬA ĐÊM (5)

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
The zenith of joy, the climax of sadness
Bound by the frame, the origin of black and white
In futures ashes in place of one’s name
The icy portrait rosy in blood

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

A MIDNIGHT PORTRAIT 

 

Lying with demons, sleeping with ghosts

At the turn of the hour startled by the crock crow 

A sweep of colour on the canvas half done

A flourish mess of a portrait

 

Buzzing insects for lips

Flickering glances of country

Half removed, half remained

Miraculous strokes of colours both square and round

 

The zenith of joy, the climax of sadness

Bound by the frame, the origin of black and white

In futures ashes in place of one’s name 

The icy portrait rosy in blood

_____

 

CHÂN DUNG LÚC NỬA ĐÊM

 

Nằm với quỷ, ngủ cùng ma

Giựt mình, thức với tiếng gà sang canh

Cầm bay vẽ nửa bức tranh

Bao nhiêu hỗn độn mà thành chân dung

 

Cái môi nói tiếng côn trùng

Cái đôi mắt ngó chập chùng nước non

Nửa như mất, nửa như còn

Sắc màu vi diệu vừa tròn vừa vuông

 

Tận cùng vui, đỉnh điểm buồn

Cũng trong bố cục cội nguồn trắng đen

Một mai cát bụi thay tên

Bức chân dung lạnh hiện lên máu hồng.

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s