Categories
POETRY/THƠ

FRETFUL – BĂN KHOĂN (13)

by Sấu Mã, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

by Sấu Mã, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

FRETFUL

A thought threw to the sky
Met a dark cloud
As it turns out
Nothing disappears without a trace.

The earth struggling to shrink
So we may have
A place

Shrunk so small

The core to the touch
Conceivable
The bubbling
Heat
_____

BĂN KHOĂN

Thả ý nghĩ lên trời
Gặp đám mây đen
Thì ra
Chẳng gì tan không dấu vết

Trái đất phải cựa mình thu xếp
Để ta
Có một chỗ
Ngồi

Dù đã thu mình rất nhỏ
Sờ xuống dằm
Vẫn thấy
Nóng
Sôi

23/8/2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s