Categories
POETRY/THƠ

No. 18: prologue

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the nation is a maternity ward

we’re all pregnant

 

physically pregnant

spiritually pregnant

 

but gosh why are we giving birth

to fleas

then again

Where else could they come from?

 

Did they suddenly

appear out of nowhere?

like the rain?

like tears?

 

the country is pregnant

each night, mother puts us to bed

the fleas would begin

their celebrations

 

after drinking like sucking blood

They speak of love.

_____

 

đất nước là khoa Sản

mọi người đang mang thai

 

cơ thể đang mang thai

linh hồn đang mang thai

 

ôi làm thế nào chúng ta chỉ sinh ra

toàn bọ chét

nếu không

những con bọ chét đến từ đâu?

 

chẳng lẽ

chúng xuất hiện bất ngờ từ trên trời?

như mưa rơi?

như nước mắt?

 

đất nước đang mang thai

vào mỗi đêm, khi mẹ mang chúng ta vào giấc ngủ

là những bữa tiệc của lũ bọ chét

bắt đầu

 

sau khi uống rượu như hút máu

chúng nói về tình yêu.

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s