Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 9:14 – Her name is APRIL LEE

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
she is thirty-eight
she’s not a child
she’s been married twice
she does not want to get hurt
please don’t hurt her
she can’t recall
she’s afraid.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Her name is APRIL LEE.

 

she is thirty-eight

she’s not a child

she’s been married twice

she does not want to get hurt

please don’t hurt her

she can’t recall

she’s afraid.

 

she has no strength left

she has to take care of her children

she has no desire anymore to be the Sun

brightening anyone else’s heart 

she’s moving forward

no, she’s running

away.

 

everyone else must pick up the pieces

not her

she doesn’t want to know.

 

she resides in a village without recall

the walkways without mind nor memory

a house number used to be a desperate maddening dream

a home, parting of ways

endless rupture.

 

she’s no longer of this world

the smallest movement meant

blood

tears

 

all she has left is her face for a long time now

in a place

people in madness

love and hate

knows only

cash cash cash cash

and the power

to allocate what’s left on someone else’s shoulder.

_____

 

Em tên là LÊ THỊ THÁNG TƯ. 

 

 

em ba mươi tám tuổi

em không còn là một đứa trẻ

em đã có hai đời chồng

em không muốn bị tổn thương

đừng ai làm em đau

em không còn nhớ

em sợ.

 

em không còn sức mạnh

em phải nuôi con

em cũng không muốn làm mặt trời

chói qua tim ai nữa cả

em đang đi

không, em đang chạy

ra xa.

 

mọi người phải làm những gì còn lại

không phải em

em không biết.

 

em đang ở ngôi làng lãng quên

đường không trí nhớ

số nhà là giấc mơ cuồng điên một thuở

ngôi nhà là tan vỡ

không nguôi.

 

em không còn trong thế giới

một chút xíu cũng làm rơi

máu

và nước mắt

 

cũng lâu rồi, em chỉ còn có mặt

ở một nơi

mà mọi người

yêu phát điên, ghét phát điên

chỉ còn biết

tiền tiền tiền tiền

và cái quyền

đặt những cái còn lại lên vai người khác.

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s