Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 9:17 – when people sleep I could hear a sound

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
a sound bounced off
a bunch of noise
like birdsongs in a cage
uniform(dull)

all for the boring
speeches
that we’ve already heard
and rejected.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

17.

When people sleep

I could hear a sound.

 

resounding

not snoring

 

a mark left behind

some sort of trauma

 

or, possibly

a call from somewhere

 

buried beneath heavy loads that

trying to find it is impossible

 

a sound bounced off

a bunch of noise

like birdsongs in a cage

uniform(dull)

 

all for the boring 

speeches

that we’ve already heard

and rejected.

 

often not because it’s not an evil deed passed down by the gods

throwing us into the fire

to hear the honking

 

all they need usually

a nice sound to hear

 

Hence now we’re here

in despair then hoping

within the hot f-f-f-fire.

and honking like a jackass

_____

 

Có một âm thanh tôi nghe thấy

khi những người khác đang ngủ.

 

vang vang

không phải tiếng ngáy

 

một dấu vết còn lại

của một ám ảnh

 

hoặc, có thể

một cuộc gọi từ một nơi nào đó

 

chôn trong lòng những nặng nề mà

tìm kiếm nhưng không thấy

 

một phản ứng âm thanh

một giọng nói bầy đàn

như đàn chim sáo trong lồng

tao tác

 

cho tất cả các bài phát biểu

lải nhải

mà chúng ta đã nghe

và từ chối…

 

đôi khi không phải các vị thần chơi ác

đẩy chúng ta vào lửa

để nghe kêu quang quác

 

họ nhiều khi chỉ cần

một tiếng động vui tai của họ

 

nên bây giờ chúng ta ngồi đây

vô vọng rồi hy vọng

trong lừa ưa lưa hỏi lửa

nóng. và kêu to như lừa…

 

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s