Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | you are a beautiful mess (26)

By Nguyễn Thị Phương Trâm
—–
you are a beautiful mess (remember that)
a collection of gorgeous brain cells
nerve endings
you bruise (so easily)
you break

By Nguyễn Thị Phương Trâm

 
you are a beautiful mess (remember that)
a collection of gorgeous brain cells
nerve endings
you bruise (so easily)
you break
 
“Doubt thou the stars are fire;
Doubt that the sun doth move;
Doubt truth to be a liar;
But never doubt I love.”*
 
in the darkest hour, I’m with you
doubt never the dawn.
—–

ôi bạn là một mớ hỗn độn tuyệt đẹp(đừng quên)

một bộ sưu tập cân não hoa mỹ

bạn bầm tím (quá dễ)

bạn vỡ

***

“Hồ nghi người lửa là những vừng sao;

Hồ nghi rằng mặt trời di chuyển;

Hồ nghi sự thật dối trá;

Nhưng đừng bao giờ hồ nghi tình yêu của ta”

***

trong giờ tối tăm nhất, tôi bên bạn

đừng bao giờ hồ nghi sự bình minh.

_____

(17/10/2020)
 
*W. Shakespeare

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s