Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 15:12 – now, sometimes

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
and there you’ll see
a moss strewn wall
pieces of memories
like a battered
old doll

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

now, sometimes

you could hear

the poem throughout the day

moving around

all over the place

 

and there you’ll see

a moss strewn wall

pieces of memories

like a battered

old doll

 

no one bothers to remember

the poem

like you in passing

footsteps echoing

 

now all they do is shout as homes burn down, fly away

_____

 

bây giờ, đôi khi

bạn có thể nghe

bài thơ cả ngày

di chuyển

múa may

 

và bạn cũng nhìn thấy

bức tường rêu đầy

mảnh vụn

ký ức như một con búp bê

bị hỏng

 

chẳng ai thèm nhớ

bài thơ

như bạn chạy ngang

kêu vang

 

bây giờ người ta chỉ hô khi nhà bay lửa cháy

 

 

 

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s