Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 15:16 – birds

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
at me
a composer of poetry
oblivious
vague, a grub lacking culture.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

birds

sings inflight

hunt, eat and shit

 

I stared at their wingspan

till they’re

out of sight

 

oh, if I was a bird

fly, flying

sing, singing

shitting, happy

no one 

laughing

East shouting

West berating

South screaming

North swearing

at me

a composer of poetry

oblivious

vague, a grub lacking culture.

_____

 

những con chim

hát trong chuyến bay

săn mồi, ăn uống và ỉa

 

tôi nhìn vào sải cánh của con chim

cho đến khi

nó mất hút

 

ô, làm thế nào tôi như một con chim

bay, bay, bay

hát, hát, hát

và ỉa, với niềm vui

mà không bị người

ta, cười cười

đông la

tây mắng

nam gào

bắc chửi

tôi

một đứa làm thơ

ngơ ngơ

mù mờ, ở dơ và kém văn hóa…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s