Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:5 – the metaphor:

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
the humiliation dressed up in the vernacular
no wonder no one
wants to listen to poetry

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the metaphor:

Nguyễn Đức Sơn mother

fucking flower

Nguyễn Quốc Chánh mother

fucking fool

the anger(never once eased)

 

the humiliation dressed up in the vernacular

no wonder no one 

wants to listen to poetry

 

like ocean waves

no one hears them anymore

 

waves crashing upon the shoreline

nothing but an accident, water butting head with rocks

meant

a whitewash

shoreline

 

meant

nothing

at all

 

it’s

but cooked rosy, the blue swimmers

the breeze fragrant

scented with pepper

 

dead

blue swimmers

like poets

carefree hope

implied in dancing giddy words

 

breaking off the claws of poets

lips clamped

afraid

 

shut so tight for so long

it’s odd opening them

ah um ou uy ole om the people

ah um you guys stole oh our share

 

there was not 

a single sign of them

ever hearing

poetry.

_____

 

phép ẩn dụ

khi nguyễn đức sơn đụ

mẹ cây bông

nguyễn quốc chánh đụ

má tụi mày

không ngớt mài dao

 

nhiều khi như một sự cải trang nhục nhã của ngôn ngữ

làm không còn

ai thích nghe thơ

 

như sóng biển

không còn ai lắng nghe

 

tiếng sóng vỗ bờ

chỉ như một tai nạn của nước lao đầu vào đá

nó có nghĩa là

trắng xoá

cả bờ

 

nó có nghĩa là

không có gì

cả

 

chỉ là những con ghẹ đã luộc chín đỏ

mùi thơm bay trong gió

có cả mùi hạt tiêu

 

cái chết

của những con ghẹ

như những nhà thơ

hy vọng, vu vơ

vào chữ nghĩa nhảy múa

 

nó bẻ gãy hai càng của các nhà thơ

câm lặng

vì sợ

 

ngậm miệng lâu quá rồi

mở miệng nghe ngờ ngợ

ụ á ụi ày ăn ướp ủa ân

ụ á ụi ày ăn ết ủa á ao…

 

không một dấu hiệu nào

người ta lắng

nghe

thơ…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s