Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 10:10 – the keyboard chatter when a poem is born

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
poetry had assumed
the precise meanings had sunken deep
down to the roots.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the keyboard 

chatter

when a poem is born

 

in new life falls out

mid-air

into nothingness

 

the fragile

poem

disappearing everyday

after the chatter on a keyboard

 

the verse

sustainable often only for a few days

like her birthday gift

she smiled: yesterday, today

and tomorrow.

 

but poetry had already

sow the soil 

with joy and meaning

like the beans 

tomorrow, they will carefully peel off 

each layer of a casing of the vernacular

 

poetry had assumed

the precise meanings had sunken deep 

down to the roots.

_____

 

bàn phím rì rào rì rào

khi bài thơ

ra đời

 

khi sinh ra như thể bài thơ rơi

vào một khoảng không

trống rỗng

 

bài thơ

nó quá mỏng manh

biến mất mỗi ngày

sau tiếng rì rào của bàn phím

 

câu thơ

nhiều khi nó chỉ tồn tại trong ba ngày

như món quà sinh nhật tặng cho nàng

nàng cười: ngày hôm qua, hôm nay

vậy chỉ còn được ngày mai…

 

trong khi thơ ngỡ

đang gieo xuống đất

niềm vui chữ nghĩa

như những hạt đậu

sau này

người ta sẽ cẩn thận bóc lớp vỏ ngôn ngữ

 

thơ cứ ngỡ

ý nghĩa rõ ràng của nó chìm sâu

dưới rễ…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s