Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | Within the nest of crumbling leaves (26)

Within the nest of crumbling leaves
winter
the pine cones yearn for the horizon
a soul cast in the wind
browns
in the fading light

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Within the nest of crumbling leaves

winter

the pine cones yearn for the horizon

a soul cast in the wind

browns

in the fading light

 

A wedding departs from the foot of the mountain

her skirt ballooning like clouds

bleach white a reed meadow

the gale

the afternoon 

the pines in pieces

besprinkle with frost

scented in amber

 

Autumn in departure to the day

the misty sunlight a source

residing sings

the resounding meadows of old

ancient pines screeching in the wind

golden marvel-of-peru

prayers in a white dress

in praise of an exquisite beauty

_____

 

Trong ổ lá mục

mùa đông

những trái thông nằm nhớ chân trời

linh hồn vỡ gió

nâu dần

nắng phai

 

Đám cưới đi ra từ chân núi

váy lộng như mây

trắng vương đồi lau

gió thổi

tơi bời

thông chiều

rạn sương

vương mùi hổ phách

 

Từ ngày thu giã biệt

nắng sương một cõi

nằm hát

thăm thẳm đồi xưa

thông già rít gió

phấn vàng

lời kinh áo trắng

tụng giai nhân…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s