Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Man Nhiên | Lost (1)

if paradise ever were, layout in five rays of light

By Nguyễn Man Nhiên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Lost

if paradise ever were
layout in five rays of light

an angel in human form
a cut out from a Christmas card

a fallen star tearing
down a throat drowned in tears

_____

đ i l ạ c

nếu có một thiên đường
ở khoảng cách năm ánh sáng

một thiên thần trong hình dạng thiên đường
cắt từ tấm thiệp giáng sinh

rơi xuống đất như một ngôi sao băng
cổ họng đầy nước mắt

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s