Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:20 – in the darkness a resounding origin

upon the completion of summer
the autumn winds soaring from one end of the street to the other
were paid in blood and bone
not like now by a few ten thousand dong pedal vehicle
your home down a deep alley
small in the dark.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

It’s now the dry season

a period often without electricity

 

in the darkness a resounding origin

within history

halting the nation.

 

upon the completion of summer

the autumn winds soaring from one end of the street to the other

were paid in blood and bone

not like now by a few ten thousand dong pedal vehicle

your home down a deep alley

small in the dark.

 

but in the small lonely house

we’re the light

you laboured, compose poetry

oblivious

until your darkness

sunk deep within your heart

deeply pierced the earth

grew into a giant ancient tree

lush and green for the days no longer dry

and hot

 

You are no longer abandoned.

_____

 

bây giờ đang giữa mùa khô

giữa mùa cúp điện

 

bóng tối có nguồn gốc sâu

xa từ lịch sử

làm đất nước ứ hự…

 

khi mùa hè cuối cùng kết thúc

những cơn gió mùa thu đi từ đầu này đến đầu kia của thành phố

phải trả bằng máu xương

không như bây giờ chỉ mấy chục ngàn tiền xe thồ

căn nhà nhỏ của bạn chìm vào con hẻm

nhỏ nhoi bóng tối…

 

trong căn nhà lẻ loi

nhưng chúng là ánh sáng

bạn lao động, làm thơ

lơ ngơ

cho đến khi bóng tối của bạn

chìm sâu vào trái tim bạn

đâm sâu vào lòng đất

mọc thành cây cổ thụ khổng lồ

xanh mượt cho những ngày không còn khô

và nóng

 

bạn không còn bị bỏ rơi…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s