Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:9 – A scheduled boxing match

the crowd hovered like flies
the stadium rather nice
they hope
the boxers slamming into each other
a tight fight.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

A scheduled boxing match.

 

the crowd hovered like flies

the stadium rather nice

they hope

the boxers slamming into each other

a tight fight.

 

but only one of the competitor knows

he’s a boxer, not some bullhead hero

hence didn’t know how to wave around the red cloth

he’s left everything 

behind

ran

when the bull came at him like the wind.

 

the spectators 

fell back feet in the air

rammed and gore a dream in smithereens.

_____ 

Trận đấm bốc đã được chuẩn bị…

 

đám đông bu đen xung quanh

võ đài khá rộng

người ta hy vọng

hai đấu sĩ đánh nhau

chèm bẹp…

 

nhưng chỉ có một chàng đấu sĩ biết

anh ta là vận động viên quyền anh chứ không phải dũng sĩ đấu bò

nên không biết giăng tấm vải đỏ

anh đã bỏ

của

chạy lấy người

khi con bò tót lao vào như gió…

 

khán giả

chổng vó

bị húc tan tành cả một giấc mơ…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s