Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | in the Creator you have hope

Where is this boundless generosity
where did the letters go? You also ran so could be cool
like cigarette smoke?

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

in the Creator you have hope

you have Their grace

 

but They continued to order the ravens

to surround a frail dark

child

 

Where is this boundless generosity

where did the letters go? You also ran so could be cool

like cigarette smoke?

 

you’re lying on an egg

white shell

like the numeral zero, you’re devoid of colour

 

you are zero

_____

 

bạn hy vọng vào Thượng Đế 

và phép màu 

 

nhưng Người điều khiển các con quạ

vẫn vây khóc quanh một đứa trẻ 

màu đen và ốm yếu

 

ở đâu và bao xa 

những con chữ đã bay đi? bạn cũng chạy để có màu xanh

như khói từ điếu thuốc lá?

 

bạn nằm trên một quả trứng 

vỏ của nó màu trắng 

giống như một số không, bạn không có màu sắc

 

bạn zero

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s