Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the appearance of your life

the world is being cloned
you’re afraid
a face
that do not want to be you

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

an appearance

like the appearance of your life

the world is being cloned

you’re afraid

a face

that do not want to be you

you are in a word

do not want to be decimated

in the ground

_____

 

sự hiện ra

như đời bạn hiện ra 

trong thế giới đang được nhân bản

bạn đang sợ hãi 

một khuôn mặt 

bạn không muốn là bạn 

bạn là con chữ 

bạn không muốn nát nhừ 

trong lòng đất 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s