Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | you’re a cool coloured doll

appearing within the flesh
thereof humanity

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

you’re a cool coloured doll

appearing within the flesh

thereof humanity

 

you breathe

exercise

write poetry

 

even when you are as green

as grass

_____

 

bạn là con búp bê màu xanh

đi đến trong xác thịt

của con người

 

bạn thở

bạn tập thể dục

bạn làm thơ

 

cả khi bạn đã xanh 

như cỏ

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s