Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:35 – you asked because you wanted to hear your life story again

my finishing blow
up in the clouds
even the spring will swell up
like your lips

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

you asked because you wanted to hear your life story again

but I would never

say the rosary backward

 

not even once

 

my finishing blow

up in the clouds

even the spring will swell up

like your lips

 

when the clouds

swells up

you know

it will rain.

_____

bạn hỏi để nghe lại cuộc đời mình

nhưng tôi không bao giờ

lần ngược tràng hạt

 

không một lần

 

đòn kết liễu của tôi

lên cả đám mây

làm mùa xuân sưng lên

như hai môi bạn

 

đám mây

khi sưng lên

bạn biết

nó sẽ mưa…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s