Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:17 – It seems as soon as poetry turned ten poetry began to compose poetry.

poetry knew how to apply the words:
dreams – denoting “curiosity.”
allure – an accumulation of “the gentleness of the wind
and the heartache of being there
two nights in a row…”

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

It seems as soon as poetry turned ten

poetry began to compose poetry.

 

Mother bought pencils 

rubbers, and papers

for poetry.

 

poetry knew how to apply the words:

dreams – denoting “curiosity.”

allure – an accumulation of “the gentleness of the wind

and the heartache of being there 

two nights in a row…”

 

silence – is both in “repose and anger..”

a day in spring

 

flexibility – means “holding on without restriction

right beneath

the knees

of poetry…”

 

poetry – actually

like “an application of compression and pressure.”

when we bullshit

and it all slowly

unravels

 

exposing the crude

flesh and all

could see

 

except for

the private part

beneath poetry’s clothes.

_____

 

Đâu hình như lúc lên mười

thơ đã biết làm thơ…

 

Mẹ mua cho thơ

bút chì, tẩy

và mấy tờ giấy…

 

thơ bắt đầu biết dùng những chữ:

giấc mơ – có “tính năng tò mò”

khiêu dâm – bao gồm “sự dịu dàng của gió

và câu chuyện đau lòng lúc thơ đi ra đó

hai đêm…”

 

im lặng – là “sự yên tĩnh và nổi nóng”

vào một ngày mùa xuân

 

sự đàn hồi – là “nắm bắt mà không ràng buộc

ngay bên dưới

hai đầu gối

của thơ…”

 

thơ – thật ra

như “một ứng dụng của sức nén tạo áp lực”

khi chúng ta nói mớ

mọi chuyện đang dần dần

bóc ra

 

hở cả thịt da

tanh bành

làm ai cũng thấy

 

trừ nơi kín

đáo

dưới áo của thơ…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s