Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:7 – the madness within light

child play with sticky candies
like a game we use to play long ago, climbing over each other up a pole
to grab the prize at the top

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the madness

within light

 

the poem, it’s

an image of you

it’s like a bolt from the blue

a percentage commission 

roses from the Hứa family ghost

 

flowers, popping up 

like candlelight flickering

sinister

again and again, you asked:

a percentage commission 

in roses… 

What’s that?

 

you’re relaxed only because

you’re flying

but there’s no reason for you to fly

or be high

a few more times?

 

it is the destiny

of words turning into numbers

going nuts becoming more and more cryptic

 

you said: we’re

@@@%%%%$$$

 

and as I see it, the snowflakes upon the leaves

in Sapa, melts like you

 

so now:

I’m also like:

– oh, @@@%%%$$$

– if you were here, you would love it

– we are, once more, hehe…

 

hehe, you asked, from there

is what? what is it?

or it’s a small leaf

Someone wants to try it

with Eve?

– yes!

So is it a poet?

– oh, maybe, oh oh yeah yeah, hehe

 

oh yeah today “hehe” there’s no up sale

child play with sticky candies

like a game we use to play long ago, climbing over each other up a pole 

to grab the prize at the top

 

to whisper into lonely ears

and ahh umm, can you remember

anything? When you say: if not

I happen to like it

since he wants to muck around all night

 

I remember

the leaves

pretending? perhaps? or maybe

oh okay, why don’t we replace 

the grape leaves

with almond leaves

stretched it out

nice and wide.

_____

 

sự điên rồ

bên trong ánh sáng

 

bài thơ, nó

hình thành con người bạn

nó, thích làm chết người vì

phần trăm hoa

hồng của con ma nhà họ Hứa

 

những đóa hoa, nhú ra

như ngọn nến

leo lét bí mật

bạn cứ hỏi:

phần trăm hoa

hồng… nó nghĩa là

gì vậy?

 

bạn cảm thấy thanh thản chỉ

vì bạn bay

và có cái quái gì mà bạn phải bay

và say

thêm hai lần nữa?

 

nó là định mệnh

của con chữ thành ra con số

phát rồ thành mật mã

 

bạn nói: chúng ta

@@@%%%%$$$

 

và tôi thấy bông tuyết mùa đông trên lá

ở Sapa, tan ra như bạn

 

bây giờ

tôi cũng thích:

– oh, @@@%%%$$$

– ở đây, nếu bạn gặp thì cũng sẽ thích

– chúng ta, thêm một lần nữa, hehe…

 

hehe, bạn hỏi, từ đó

nghĩa là gì? cái gì là nó?

hay nó là chiếc lá nho nho nhỏ

ai muốn thử nó

với mấy nàng eva?

– có!

nó có phải là bài thơ?

– ồ, có thể, ố ồ yé yé, hehe

 

e hèm hôm nay “hehe” không bán kèm

như con nít với kẹo dẻo

ngày xưa chúng ta leo

cột mỡ

 

để vào vai cô đơn

và … ừm, bạn có nhớ

gì không? khi bạn nói: nếu không

thì tôi cũng thích

vì anh ấy suốt đêm rất nghịch

 

tôi nhớ

những chiếc lá

giả vờ? có thể? hay là

được rồi, mọi người hãy thay

những chiếc lá nho

bằng lá bàng

vì bây giờ

nó giãn rộng

rất to…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s