Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:11 – ask, and you won’t recieve

always scraping even
like the GDP
you’re still about being fair
an elaborate laughable affair
useless
when
all the cannons are sinking pickled in the sand

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

ask, and you won’t receive 

starve you get even less

 

always scraping even

like the GDP

you’re still about being fair

an elaborate laughable affair 

useless

when

all the cannons are sinking pickled in the sand

 

always

making people wait around 

in the dark on the pavement in the rain

the poem is hungry, cold and waiting

 

between the quiver of the leaves

everyone learns how to compose a poem full of uncertainty

after a year passes by

ask, and you won’t receive

starve you get even less

the workers quietly they go home

with hollowed eyes

 

remains always their

impenetrable heart

you will never be able to take it from them

play with them

in summation

in representation 

of your

poetry

_____đòi cũng không có quà

đói càng không không có quà

 

luôn luôn cào bằng

như GDP

nhưng bạn luôn mở miệng công bằng

như một cuộc diễu hành

vô ích

khi

những khẩu đại pháo bị ngập mặn bên bãi biển

 

luôn luôn

bắt mọi người chầu rìa

trong bóng tối rừng mưa

bài thơ đói, lạnh và chờ đợi

 

giữa những run rẩy của lá

mọi người tập làm một bài thơ do dự

khi một năm đi qua

đòi cũng không có quà

đói càng không không có quà

những công nhân lặng lẽ trở về nhà

với hai hốc mắt

 

chỉ còn trái tim của họ

là bạn bất khả xâm phạm

không thể mang ra

ba hoa

trong phép cộng trừ

đóng vai thơ ca

của

bạn

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s