Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | A RATHER MAD AFFAIR (13)

The wind waver in the dead air
The demur rain passed away
The winter staggering
The sadness pooling

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

A RATHER MAD AFFAIR

 

The wind waver in the dead air

The demur rain passed away

The winter staggering

The sadness pooling

 

The alcohol stuck, choking

The brew stagnant, flat

Cigarette smoke suspended, deadening

The nibbles staling

 

This odd sadness!

This life so dull

The road ahead a million pathways

Hand in hand but a ravine apart

 

You waver like the mist

Rendering colourless our dreams

A ravenous silent affair

Amid this consistent decimation

 

An affair hovering, a deadly storm

Tore apart a hundred-year vow

An unwavering obstinate heart

Thumping rhythmic the pain.

_____

 

TÌNH ĐIÊN ĐIÊN

 

Gió chừ đang chết ngắt

Mưa chừ đã qua đời

Mùa đông đi cà nhắc

Nỗi buồn chừ lơi bơi

 

Rượu chừ đang tắt thở

Bia chừ sắp tàn hơi

Thuốc chừ đang chết khói

Mồi chừ không ai xơi

 

Buồn chi mà buồn lạ!

Đời chi mà u mê

Một đường chia mấy ngả

Cầm tay mà sơn khê

 

Em chừ như mây khói

Giăng kín màu chiêm bao

Mối tình câm khát đói

Giữa muôn trùng hư hao

 

Tình chừ như bão lớn

Xé trăm năm nát nhàu

Trái tim chừ cà chớn

Đập hoài những nhịp đau.

 

Nguyễn Lãm Thắng

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s