Categories
POETRY/THƠ

Hứa Hiếu | 537 (11)

that rambling appetite
it is the conclusion of humanity’s curse:
“your mouth the death of you”, something the like
9 minutes, and I couldn’t handle it, I exclaimed:
fuck

By Hứa Hiếu , translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
537.
______________
he gave me 10 minutes to practice how to be quiet, if not he’ll
send me into the next life as
a writer, to satisfy
that rambling appetite
it is the conclusion of humanity’s curse:
“your mouth the death of you”, something the like
9 minutes, and I couldn’t handle it, I exclaimed:
fuck
from then on, I’m content
with many things that have been written and now writing, what this world calls
poetry.
~~~~~
hắn cho tôi 10 phút để tập tành câm lặng, nếu không hắn sẽ
cho tôi đầu thai kiếp khác làm
văn sĩ, cho thỏa
cái miệng bép xép
đó là cái kết của điều mà nhân gian thường hay rủa:
“cái miệng hại cái thân”, đại khái là vậy
tới phút thứ 9, chịu không thấu, tôi buột miệng cuồng nộ:
móa
từ đấy, tôi chỉ an phận
với lắm điều đã và đang viết, cái mà nhân gian gọi là
thơ.
____________
Hứa Hiếu

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s