Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:18 – right by the entrance into Big C supermarket

where everyone passes by

busy shopping
you saw a forest
branches
a bird flying
its wings drooping (a little heavy)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

right by the entrance into Big C supermarket

where everyone passes by

 

busy shopping

you saw a forest

branches

a bird flying

its wings drooping (a little heavy)

 

at the entrance

you sat

drunk

you knew for today

it was

enough

 

– I don’t know

– I might have a fever

 

a man came over to check

on you, a woman also came over

touched you

touched the forest

drifting clouds.

they’re shouting

they’re tapping

they’re touching

they didn’t know what it was to be done

that would’ve been enough

 

– I don’t know

– I might have a fever

 

this new year you’re scattered like dead leaves

on the footpath

when

the supermarket like a forest changed into golden leaves

as it were her eyes

were crying

 

you will never

set foot into the supermarket

a pantheon

sacred

in gold

like a broken

till

 

and I

gosh

then

folded my arms, looked up

in the sky: okay, fine.

 

when it’s the sacred pantheon

turn to

summon my name correctly

missing just a word in the middle

_____ ở ngay lối vào siêu thị Big C

nơi mọi người đi

 

tít mù mua bán

bạn thấy một khu rừng

có các cành cây

một con chim đang bay

hai cánh hơi tư lự

 

trên lối vào

bạn ngồi

rượu say

bạn biết hôm nay

thế là

đủ

 

– tôi không biết

– hình như tôi đang sốt

 

một người đàn ông đến gần

bạn, một người phụ nữ cũng đến gần

chạm vào bạn

vào khu rừng

mây trôi…

họ gọi

họ gõ

họ sờ

họ không biết làm gì

mới được cho là đủ

 

– tôi không biết

– hình như tôi bị sốt

 

tết này bạn rắc mình như chiếc lá khô

trên lối đi

khi

cả siêu thị như khu rừng chuyển sang lá vàng

như mắt nàng

vừa khóc

 

bạn không bao giờ

vào siêu thị

ngôi đền

thiêng liêng

màu vàng

nhưng máy tính tiền

bị hỏng

 

và tôi

ôi

lúc ấy

cũng khoanh tay, nhìn lên

phía bầu trời: dạ, dạ…

 

khi đền thiêng

đến phiên

gọi đúng tên tôi

chỉ sai chữ lót

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s