Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:19 – there are times the poem sees a writer

– Dear sir/madam…
the deadline was yesterday
sir/madam you’re late
please keep them for yourself
keep it to yourself
the fanciful ideas
this dance of
immortality.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

there are times the poem sees a writer

not eating

and it thinks perhaps he’s old and tired

 

he falls, and a pencil still in his hand

that was how in chapters of biographical reviews

would describe 

him

 

his eyes on the the future

the past is not needed

like a letter, to him

long ago

an insult

 

he’s not bothered about letters

like the unavoidable spelling mistakes

but if they deliberately try to fix it

his background

like how now if they call the police

it would scare him

 

like when you

write to the Chief editor

about the load on the shoulders of a writer

not eating

just passed away

 

you will get in return a standard reply:

– Dear sir/madam…

the deadline was yesterday

sir/madam you’re late

please keep them for yourself

keep it to yourself

the fanciful ideas

this dance of

immortality.

_____

cũng có lúc bài thơ thấy một nhà văn

bỏ ăn

nó nghĩ có lẽ chàng đã già hay mệt

 

chàng té xuống, mẩu bút chì vẫn cầm trong tay

rà soát các chương tiểu sử

người ta mô tả

chàng

 

chàng nhìn về tương lai

không cần quá khứ

như lá thư, mà ngày xưa ai đã nói

những lời lăng mạ

chàng

 

chàng không lo lắng lá thư

như lỗi chính tả không thể tránh khỏi

nhưng nếu bạn cố tình chỉnh sửa

lý lịch chàng

như bây giờ người ta báo công an

thì chàng rất sợ

 

như khi bạn gửi

cho ông Tổng biên tập

kể về gánh nặng của nhà văn

bỏ ăn

vừa mới chết

 

bạn sẽ nhận lại một lá thư theo mẫu:

– Kính gửi ông/bà…

hạn chót đã là ngày hôm qua

ông/bà bị muộn

xin vui lòng giữ chúng cho chính mình

làm của riêng

mấy trò tung bay

múa may

bất tử…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s