Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | 8 Odes of Prayers – 8 Bài Thơ Cầu Nguyện (15)

Pain is a jade boulder
all requires a statue
of remembrance, chilling full of regret

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

1.

your prayer

like the rain

shall steep you in the soul 

of God…

 

2.

You won’t pray

because it gives you hope

 

You won’t hope

because of it, you won’t see the truth

 

You won’t see the truth

because you reside in a deceitful land

 

You won’t pray

you’re living…

 

3.

I’ll pray for you

even when the eyes aren’t looking

I could still see

 

Lips un-moving

but I’m still conversing

 

I hear your voice

and I know the burning smell is your hair

 

I’ll pray for you

though I may not touch you

as I would hold my love

 

4.

I’ll pray for you

but you shouldn’t pray for me

towards the sky, you should fly

 

I have myself

these two cold hands

these two tired feet

a ruffled head of hair

 

I have nothing left to say

about my country…

 

5.

there are the days

in one’s life passes by

on a prayer


6.

don’t pray for death

pray for what remains of this world

they’re living still

as so your breath

 

don’t pray for revenge

pray for self-possession

 

don’t pray for fame

God needs only your name

 

7.

Pain is a jade boulder

all require a statue

of remembrance, chilling full of regret

 

You should pray for a hammer

and a chisel

 

8.

You’re on a cloud floating by

I don’t know how to fly, I pray

so you can see me say

in your dreams

 

_______

 

1.

Lời cầu nguyện của bạn

như mưa

sẽ ngâm bạn vào linh hồn

của Chúa…

 

2.

Bạn không cầu nguyện

vì nó sẽ làm bạn thêm hy vọng

 

Bạn không hy vọng

vì nó sẽ làm bạn không nhìn thấy sự thật

 

Bạn không thấy sự thật

vì bạn sống trong một đất nước gian dối

 

Bạn không cầu nguyện

bạn đang sống…

 

3.

Tôi cầu nguyện cho bạn

dù mắt không nhìn

tôi vẫn thấy

 

Đôi môi bất động

nhưng tôi vẫn nói chuyện

 

Tôi nghe giọng nói của bạn

và tôi biết mùi khét là tóc bạn

 

Tôi cầu nguyện cho bạn

dù tôi không thể chạm vào bạn

như tôi vẫn ôm em

 

4.

Tôi cầu nguyện cho bạn

nhưng bạn đừng cầu nguyện cho tôi

bạn cứ bay lên trời

 

Tôi còn một mình

hai bàn tay lạnh

hai bàn chân mỏi

mái tóc rối

 

Tôi cũng không có gì để kể

về đất nước tôi…

 

5.

Có những ngày

đi qua đời người

nhờ lời cầu nguyện

 

6.

Đừng cầu nguyện cho cái chết

hãy cầu nguyện cho phần còn lại của thế giới

họ vẫn còn sống

như hơi thở của bạn

 

Đừng cầu nguyện cho sự trả thù

hãy cầu nguyện cho sự bình tĩnh

 

Đừng cầu nguyện cho sự nổi tiếng

Chúa chỉ cần cái tên của bạn

 

7.

Đau đớn đã như tảng đá cẩm thạch

mọi người cần một bức tượng

nhớ, xót xa và lạnh

 

Bạn hãy cầu nguyện xin một cái búa 

và cái đục

 

8.

Bạn đang trôi trên đám mây

tôi không biết bay, tôi cầu nguyện

để bạn vẫn nhìn thấy tôi

trong giấc mơ của bạn

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s