Categories
POETRY/THƠ

Cố Thành | A POET, DO NOT WORK (1)

By Cố Thành , translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

A POET, DO NOT WORK

(thơ Cố Thành poetry)
The job, not work, but a takeaway container
The poet does not work,
Do not use a small knife
To cut a slice each month
From a generous loaf of bread,
Yet, strange enough continued to live,
Continued to write never ceasing, ever happy.
People say to him
Don’t write so much
Too much, and it will turn into sludge.
The poet reply was
It is sludge
But with sludge, the flowers will bud.
The poet continued to write incessantly
The poet does not work,
Do not use a small knife
Nothing but an empty takeaway container.
_____

NHÀ THƠ, CHẲNG LÀM VIỆC GÌ

(thơ Cố Thành poetry)
Việc làm, chẳng phải việc làm, chỉ là hộp đựng thức ăn
Nhà thơ, chẳng làm việc gì,
Chẳng có lấy một con dao nhỏ
Để mỗi tháng cắt một khoanh mỏng
Từ cái bánh mì dân dã thật to,
Thế mà, thật lạ lùng, vẫn cứ sống,
Vẫn viết lách không ngừng, vẫn hạnh phúc.
Bao nhiêu người bảo anh ta
Đừng viết nhiều như thế
Nhiều quá, sẽ hoá thành bùn cả thôi.
Nhà thơ trả lời
Thì đúng là bùn đấy
Nhưng bùn sẽ khiến cho hoa đâm chồi.
Nhà thơ, vẫn cứ viết liên hồi
Nhà thơ, chẳng làm việc gì cả,
Chẳng có lấy một con dao nhỏ
Chỉ là hộp đựng thức ăn rỗng không.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s