Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:13 – the first time she stripped

“- will you ever be
able to make me
lose what I possess?

perhaps you may be able to change
me
from back to front
once or twice is nice…”

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the first time she stripped 

 

her point of view

she was a little

embarrassed

 

then

she whispered into your ears:

 

“- will you ever be

able to make me

lose what I possess?

 

perhaps you may be able to change

me

from back to front

once or twice is nice…”

 

however, you had never

stayed

when she opened

up

 

as usual, you would take with you 

the pain

not yours

but fingers

like the women the embodiment of Kiều

by dusk

they are

gone

 

_____

lần đầu tiên nàng cởi

bỏ những suy nghĩ của mình

nàng hơi

mắc cỡ

 

sau đó

nàng thì thầm vào tai bạn:

 

“- bạn sẽ không bao giờ

làm cho tôi

mất đi những gì tôi đang có?

 

và bạn có thể thay đổi

tôi

từ phía sau ra phía trước

một hoặc hai lần thì tốt…”

 

tuy nhiên, bạn đã không

ngồi lại

khi nàng cởi

mở

 

thường thì bạn sẽ mang nỗi đau

ra đi

không phải bạn

mà những ngón tay

như những nàng Kiều

đến chiều

kết thúc

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s