Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:14 – the dawn isn’t a desire of yours

hence from with the darkness
you walk quickly
and jumped
right into my day

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the dawn

isn’t a desire of yours

 

hence from with the darkness

you walk quickly

and jumped

right into my day

 

last night

I did not hear the glass break

yet the next morning

how did you managed to

leave the shattered pieces

about

cutting

the pads of my feet?

 

today

I’m toppled over 

on the side of the road, cold

and crying

_____

 

bình minh

không phải là mong muốn của bạn

 

nên từ bóng đêm

bạn nhanh nhẹn đi bộ

và nhảy vào

ngày của tôi

 

đêm qua

tôi không nghe kính vỡ

vây sáng hôm sau đó

làm thế nào bạn có

nhưng mảnh thủy tinh

vỡ

cưa

dưới lòng bàn chân tôi?

 

hôm nay

tôi cúi mình trên

lề đường, lạnh

khóc

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s