Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:19 – please, spare me

gosh sorry
Why the apologies?
please, spare me
for my own good
when we have to apologise
when we must speak: please
please, spare me from
your email
god all might.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

please, spare me

for accidently 

biting you

 

please spare me

why?

please spare me

so I may let  

people know

you bit me

 

gosh sorry

Why the apologies?

please, spare me

for my own good

when we have to apologise

when we must speak: please

please, spare me from 

your email

god all might.

_____

 

ôi, xin tha cho tôi

vì tôi đã lỡ

cắn bạn

 

xin tha cho tôi

tại sao?

xin tha cho tôi

để tôi còn có thể nói

cho mọi người biết

khi bạn cắn tôi

 

ôi xin lỗi

tại sao phải xin lỗi?

ôi, xin tha cho tôi

cho bản thân tôi

khi mình phải xin lỗi

khi mình phải nói: ôi

ôi, xin tha cho tôi

cái email

trời ơi…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s