Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:23 – you are as glorious as the moonlight

your eyes
burns straight through the heart of poetry
like a hundred thousand suns
on the tip
of a cigarette

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

you are as glorious as the moonlight

in the mountains

 

the poem 

wants to be a pilot-free plane

fly up there to be

with you

 

your eyes

burns straight through the heart of poetry

like a hundred thousand suns

on the tip 

of a cigarette

 

the poem

sustainable within an aching that

the moonlight

may also be a pilot-free plane

 

and I’m flying without a pilot with

the poem, the noise through the engine pipes

sounds like 

a cat meowing

a little husky:

c’mon now.

_____

 

bạn đẹp như ánh trăng

trên núi

 

bài thơ

muốn làm máy bay không người lái

lên chơi

với bạn

 

cái nhìn của bạn

đốt cháy lồng ngực bài thơ

như một trăm ngàn mặt trời

trên đầu điếu thuốc

 

bài thơ

nó sẽ tồn tại nỗi đau mà

ánh trăng

cũng là máy bay không người lái

 

và tôi bay không người lái cùng

bài thơ, tiếng động của ống pô

nghe như giọng

mèo gào

hơi khàn:

thôi nào…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s