Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:8 – a country with so many industrial areas

so many manufacturers of tears

according to the yearly report
the highest productivity
was achieved
by the manufacturers of tears

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

a country with so many industrial areas

so many manufacturers of tears

according to the yearly report

the highest productivity

was achieved

by the manufacturers of tears

The Department of Transport thought of all kinds of possible toll rates

The Police Department thought of all kinds of fines

The Department of Finance thought of all kinds of taxes

The manufacturers of tears didn’t care

it was operating overnight

surpassing any sale target void of a funeral

it’s very good at reserving its resources

or has it became an industrial super

power?

it manufactures

the waste of the past

like 

memories

like history

like the 81 days and nights

the images wading 

across of the river

the images confiscated

still dangling

ever falling

like tears

the workers still collecting their due wages

even when the products were faulty

since the factory owners were aware

that it was no fault of their workers

the errors

caused by loud mouth bosses

throwing their fist around

bullshitting

looking for a pair of balls 

not so small

chafing

rubbing the crotch of their pants.

_____

đất nước quá nhiều khu công nghiệp

quá nhiều nhà máy nước mắt

 

theo báo cáo hàng năm

năng suất cao nhất

đã đạt được

bởi nhà máy nước mắt

 

khi Bộ Giao Thông Vận Tải nghĩ ra mọi thứ lệ phí

Bộ Công An nghĩ ra mọi mức phạt

Bộ Tài Chính nghĩ ra mọi mức thuế

nhà máy nước mắt vẫn không sợ

nó đang làm việc cả ca đêm

vượt doanh thu mà không cần tang lễ

 

nó rất tiết kiệm nguyên liệu

hay nó đã thành siêu

công nghệ?

nó tái chế

các chất thải của quá khứ

như

kỷ niệm

như lịch sử

như 81 ngày đêm…

 

những hình ảnh phải lội

qua sông

những hình ảnh bị-thu-hồi

vẫn lơ lửng

không rơi

như nước mắt

người công nhân vẫn nhận đủ tiền lương

dù những sản phẩm bị lỗi

vì các ông chủ của nhà máy biết

công nhân không có lỗi

 

lỗi là của

những ông chủ đang nói to

và vung tay chém

gió

để đi tìm bộ phận không nhỏ

đang cọ

vào đáy

quần…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s