Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:27 – say like December twelfth you’re getting ready for a flight

but the bell on the cat’s collar
it was ringing on December twelfth
you’re bye bye-ing
flying
everything
on that day depending

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

say like December twelfth 

you’re getting ready for a flight

 

the night

blue

black

purple

purple

and no one saw you.

 

you could easily believe you’re lost

the accents

and the poem

baffling

incomprehensible

 

but the bell on the cat’s collar

it was ringing on December twelfth

you’re bye bye-ing

flying

everything

on that day depending

 

the frightened souls

made you thirst

for a bit of filtered water

not enough to give you

motion sickness

 

it’s nothing to do with how much you cry

deeming the poem useless

it’s meaningless because for too long

it’s been sinking, buried in a country

that the weather

the donkey

ox horse

doodles

rain or shine

long ago

obedient

coconut shells

push back and forth

 

like the things 

you push

and painfully realised

_____

 

ví dụ như ngày 12 tháng 12

bạn chuẩn bị bay

 

đêm

màu xanh

màu đen

màu tím

màu tìm

và không ai bắt gặp…

 

bạn dễ dàng nghĩ rằng mình bị mất

dấu

và bài thơ

lơ ngơ

không ai hiểu

 

nhưng cái chuông trên cổ con mèo

nó lúc lắc vào đêm 12 tháng 12

bạn bái bai

và bay

một ngày

cho tất cả

 

các linh hồn nhút nhát

làm bạn thấy khát

một ít nước lọc

không đủ

làm say

 

nó không phải là việc bạn khóc rất nhiều

làm bài thơ hóa thành vô ích

nó vô nghĩa vì bị chìm

quá lâu, trong một đất nước

mà khí hậu

con lừa

trâu ngựa

từa lưa

nắng mưa

ngày xưa

kính thưa

sọ dừa

đẩy đưa…

 

như những món đồ

bạn đưa

và đau phải biết

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s