Categories
POETRY/THƠ

Phạm Hiền Mây | FOREVER YES (2)

so the residing day may forever be a poem
a perpetual guest of an idyllic world with a heart

By Phạm Hiền Mây, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

FOREVER YES

 

forever yes

the yellow of petals

shimmering endlessly upon new grass

 

so the residing day may forever be a poem

a perpetual guest of an idyllic world with a heart

 

forever yes

through the shadow of time

with the tempest of this world on our shoulders

 

upon the precipice of my dreams

by you, gaze at the dying of the light

 

by dusk watch the falling leaves 

listen to the courtship song of the blackbird

forever yes.

_____ 

 

MÃI NHA… 

 

mãi nha

màu cánh hoa vàng

lung linh với cỏ xanh tràn non tơ

 

cho ngày trọ cứ hoài thơ

cho đời khách cứ mộng mơ trú tình

 

mãi nha

năm tháng bóng hình

dù trần gian vẫn chúng mình gió vai

 

bên thềm em ước một mai

cùng anh ngắm nắng trời phai dặt dìu

 

ngắm hàng hiên lá rơi chiều

và nghe sáo hót yêu nhiều

mãi nha… .

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Phạm Hiền Mây | FOREVER YES (2)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s