Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | The virus (156)

you’ve err
changing your dark shadows
into light

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

The virus

you’ve err

changing your dark shadows

into light

 

you taught me

the meaning of life

 

you accepted me

when I could not

 

you listened

as I forget

 

you said those with delusions

have been to the moon

have been diving

in the ocean

 

not one of us 

can change

the world

 

when it’s comes

to you

_____

 

Con vi rút 

bạn có lỗi 

đã biến đổi bóng tối của bạn

thành ánh sáng

 

bạn đã dạy tôi

ý nghĩa của cuộc sống

 

bạn chấp nhận tôi

khi tôi không thể

 

bạn lắng nghe

khi tôi quên

 

bạn nhắc những người hoang tưởng

từng lên mặt trăng

từng lặn

xuống biển

 

không có ai trong chúng ta 

sẽ thay đổi được

thế giới

 

khi nó tới

cùng với bạn

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s